Avís Legal

Dades identificatives

El present avís legal regula l’ús de la pàgina web www.elroureturisme.com  titularitat de Javier Almazan Lopez, amb NIF 47.790.554-G i domicili social a Vidrà (17515), C. Camí Milany 1.

Pots contactar amb la titular per qualsevol d’aquests mitjans:

Telèfon: 699 478 521

Correu electrònic de contacte: elroureturisme@gmail.com

Usuaris

Aquestes condicions tenen per finalitat regular l’ús de la pàgina web de la titular que posa a disposició del públic.

L’accés i ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari, que accepta, des de aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús que queden a aquí reflectides. Aquestes condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas siguin d’obligat compliment.

Ús del portal

www.elroureturisme.com proporciona accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades a Internet pertanyents a la titular o als seus llicenciants.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació real i lícita.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la titular ofereix a través del seu portal.

Protecció de dades

Tot allò relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de Política de privacitat.

Contingut. Propietat intel·lectual i industrial

La titular és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, textos, marques o logotips, combinació de colors, estructura i disseny, etc.), titularitat de la titular o dels seus llicenciats, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos que vagin més enllà de l’ estrictament necessari pel correcte ús de la pàgina web.

Tots els drets reservats. D’acord amb l’establert als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posar a disposició, de la totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la titular.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Javier Almazan Lopez. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per el seu ús personal i privat. L’usuari no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de la titular.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva única responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, la titular no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

a) La disponibilitat en el funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.

b) La finalitat per la que la pàgina web serveixi als objectius de l’usuari.

c) La infracció de la legislació vigent per part de l’usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin propietat d’altres persones o entitats.

d) L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pugui causar danys al sistema informàtic de l’usuari o de tercers. És responsabilitat de l’usuari, en tot cas, disposar de les eines adequades per la detecció i desinfecció d’aquests elements.

e) L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, en el seu cas, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers puguin realitzar.

f) L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d’aquests faci l’usuari. La titular posarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada i fefaent.

g) Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts a usuaris quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.

h) Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies ocorregudes per cas fortuït o força major.

Modificació d’aquest avís legal i duració

La titular es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Enllaços

En el cas de que a la pàgina web www.elroureturisme.com s’incloguin enllaços o hipervincles a altres llocs d’Internet, la titular no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas la titular assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

La titular es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense la necessitat d’advertir prèviament, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

Generalitats

La titular perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre la titular i l’usuari es regirà per la normativa espanyola i catalana vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldrà pels jutjats i tribunals competents.