Política de Privadesa

Javier Almazan Lopez informa als usuaris de la pàgina web www.elroureturisme.com a través d’aquesta Política de Privacitat sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que poden ser recollits mitjançant la navegació que realitzi en aquest portal. L’ús d’aquesta web per part de l’usuari comporta l’acceptació per la seva part d’aquesta Política de Privacitat.

Javier Almazan Lopez adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes, i en allò no previst per aquest per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de Protecció de Dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Mitjançant els formularis d’aquesta pàgina web o en l’enviament de correus electrònics a l’adreça indicada es recullen i tracten dades personals de cada usuari, el tractament de les quals es regeix per la present Política de Privacitat. Aquestes dades són necessàries per la gestió i manteniment d’alguns dels serveis prestats.

Responsable del tractament de les dades personals

La responsable del tractament de les dades personals que l’usuari faciliti al accedir i utilitzar el lloc web, és, en qualitat de propietària, Javier Almazan Lopez, amb DNI 47.790.554-G, amb domicili social a Vidrà (17515), C. Camí Milany 1, telèfon: 699 478 521 i correu electrònic: elroureturisme@gmail.com.

Javier Almazan Lopez, com a responsable del tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i la informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la deguda confidencialitat mentre mantingui la relació professional sorgida i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, per un termini no superior a 5 anys, a comptar des de la finalització de la relació comercial establerta entre l’usuari i Javier Almazan Lopez. No obstant, la responsable del tractament podrà conservar, degudament bloquejats, les dades per atendre a possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

Finalitat del tractament de les dades

Les operacions, gestions i procediments tècnics, ja siguin realitzats de forma automatitzada com no automatitzada, que possibilitin la recollida, emmagatzemen, modificació, transferència i altres accions sobre les dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

La responsable tracta les dades personals que l’usuari li facilita a través de www.elroureturisme.com amb la finalitat d’incloure-les a l’agenda de contactes, gestionar la relació comercial sol·licitada i utilitzar així aquesta informació com a mitjà de contacte. A més a més, el tractament d’aquestes dades recollides també implica gestionar l’enviament de la informació que ens sigui sol·licitada i poder respondre a les consultes o qüestions que l’usuari remeti a través del lloc web, facilitant a la vegada als interessats les ofertes de serveis que siguin del seu interès.

Els camps de registre obligatoris s’han de complimentar obligatòriament per poder complir amb les finalitats mencionades anteriorment.

L’usuari es pot oposar a l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a elroureturisme@gmail.com.

Legimitació pel tractament de les dades

El tractament de les dades personals que proporciona l’usuari es realitza en base a les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc ja que després de la lectura de la present Política de Privacitat l’usuari queda informat, i en cas d’estar conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat de la casella que es disposa a l’efecte.

En el cas de que l’interessat no faciliti les mencionades dades o aquestes siguin errònies o inexactes no es podrà atendre la seva sol·licitud, resultant impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o portar a terme la contractació dels serveis. Per tant, la responsable del tractament, Javier Almazan Lopez, quedarà exonerada de tota responsabilitat que pugui derivar-se de les conseqüències que derivin d’aquestes informacions inexactes o errònies.

Comunicació de les dades

Amb caràcter general, Javier Almazan Lopez no comunicarà aquestes dades personals a tercers, excepte de que la prestació del servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament i això sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació entre l’usuari i la propietària, prèvia autorització expressa per part de l’usuari. Això es portarà a terme només durant el temps imprescindible per possibilitar l’execució del contracte d’encàrrec, i en les mateixes condicions i amb les mateixes responsabilitats que s’exigeixen al responsable. Un cop finalitzat l’encàrrec, l’encarregat del tractament tornarà al Responsable les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de que disposi.

Per altra part, només tindrà dret a accedir a aquestes dades personals els tercers amb els que Javier Almazan Lopez tingui una obligació legal o contractual de facilitar-les, per executar ordres d’Autoritats Públiques o exercir un dret davant les autoritats judicials.

Drets dels interessats

L’usuari podrà exercit en tot moment, en els termes establerts a la legislació vigent, els drets de accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, drets reconeguts en el mencionat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari dirigint-se a Javier Almazan Lopez a través de l’enviament d’un correu electrònic a la següent direcció: elroureturisme@gmail.com o a la direcció postal: C. Camí Milany 1, Vidrà (17515).

Per l’efectiu exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acrediti la seva identitat, petició en la que es concreti la sol·licitud, direcció a efecte de notificacions, data i firma del sol·licitant.

Així mateix, l’usuari podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de control competent en aquesta matèria), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a la mateixa, C/ Jorge Juan, 6, Madrid (28001), o a través de la pàgina web: https://agpd.es.